Keuringen

 

NEN 3140

De NEN 3140 bevat o.a. bepallingen voor veilig werken, inspektie en onderhoud en geeft voorschriften ter voorkoming van elektrocutie en kortsluiting. De voorschriften hebben betrekking op toewijzing van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, vereiste opleidingen en ervaringen, bedrijfsinstructies, veilig gereedschap, persoonlijke beschermingsmiddelen en controle van nieuwe en bestaande installaties en gereedschappen.

ARBOWET

Met de komst van de vernieuwde wet op arbeids-omstandigheden kortweg "Arbo" wet genoemd, is de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van werknemers aanzienlijk verscherpt. De werkgever is op grond van dit besluit verplicht om aan werknemers uitsluitend arbeidsmiddelen beschikbaar te stellen die aan bepaalde minimum eisen voldoen. Onder arbeidsmiddelen worden verstaan: alle op de arbeidsplaats gebruikte machines, apparaten, gereedschappen en installaties.

NEN 3140

Bepaalde voorschriften om optimale veiligheid en gezondheid te waarborgen staan vermeld in normteksten. Eén daarvan is de  NEN 3140, waarin staat dat electrisch handgereedschap op veiligheid geïnspecteerd en geregistreerd moet worden.

Dit betekend dat machines en installaties dienen te voldoen aan de minimum voorschriften zoals geformuleerd in de EG-richtlijn arbeidsmiddelen. De verplichting die daarin is opgenomen betreft het plegen van voldoende onderhoud tijdens de gehele gebruiksduur van machines. Tevens moeten de arbeidsmiddelen blijven voldoen aan de minimum voorschriften volgens de

NEN 3140 norm.

De inspectie houdt in dat de machines en installaties zowel visueel als elektrisch met de juiste apparatuur wordt gecontroleerd en worden voorzien van een uniek nummer en een eigen keuringscertificaat.

Na de inspectie worden de machine en installaties voorzien van een goedkeuringssticker waarop u de volgende keuringsdatum kunt aflezen.

NEN 2718

De NEN 2718 eist een jaarlijkse inspectie van rolsteigers. Door goed en terdege onderhoud van het materiaal wordt de levensduur verlengd en de risico`s voor de gebruiker tot het minimum verkleind.

Rolsteigers dienen te voldoen aan de morm NEN 2718. Deze norm geeft duidelijke richtlijnen met betrekking tot de ontwerpeisen.

Bij de inspectie van rolsteigers gaat het daarbij hoofdzakelijk om het economisch besef dat door goed en terdege onderhoud van het materiaal de levensduur verlengd kan worden.

Hierbij geldt de stelling, dat goed gereedschap het halve werk is.

Door middel van de periodieke keuringen worden de risico`s verkleind dat de rolsteigers incompleet zijn, niet aan de normen voldoen, of kapot en beschadigd zijn. Daardoor kunnen zij niet maximaal ingezet worden of zelfs door de arbeidsinspectie worden afgekeurd. De veiligheid van de gebruiker dient gewaarborgd te zijn. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de werkgever, opdrachtgever en/of eigenaar.

NEN 2484

Ook wat klimmaterialen betreft stelt de Arbo-Wet werkgevers verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers.

Ladders en trappen moeten voldoen aan het wettelijk besluit "Draagbaar klimmateriaal".

De normen hiervoor zijn neergelegd in NEN 2484, hierin is aangegeven dat ladders en trappen periodiek visueel dienen te worden gecontroleerd.

De keuring wordt per ladder/trap uitgevoerd volgens een uitgebreide checklist. Een duideljk en wettelijke verplichting dus.

Algemeen wordt een ladder en trappen inspectie ieder jaar gedaan om zodoende de eigenaar/gebruiker in staat te stellen aan te tonen dat hij het draagbaar klimmatriaal periodiek heeft laten keuren.

Dit alles is van groot belang bij eventuele aansprakelijkheidsstelling.

Met een keurmerk toont de eigenaar/gebruiker aan te beschikken over goed klimmateriaal dat economisch en veilig inzetbaar is.